پایش 4 دستگاه از کانتکت

پایش 3 زون نشتی آب

4 سنسور دما و رطوبت

پایش وضعیت برق 3 فاز

کنترل 4 دستگاه خروجی با استفاده از رله