8 خروجی C13

خروجی هر پورت تا 8 آمپر

مانیتورینگ دما و رطوبت

پایش وضعیت هر پورت

پایش وضعیت پورت ها به تفکیک