پچ پنل (Patch Panel)

پچ پنل و یا به عبارتی صفحه استاتیک سوئیچ ها در یک شبکه، دربرگیرنده سوئیچ های ارتباطی (keystone) با خطوط خارجی همچون اینترنت یا دیگر شبکه های گسترده هستند. این پنل ها به صورت با کیستون (loaded) ویا بدون کیستون (unloaded) با تعداد پورت 24 یا 48 تایی تولید می گردد. پچ پنل های تولیدی سبدایران 24 پورت و بدون کیستون می باشد.