بست کابل


Cable Comb

بست کابل برای نظم دادن به رشته کابل با قطرهای متفاوت در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.بدین وسیله مدیریت کابل ها در طول مسیر انجام می گیرد و از تابیدگی کابل ها در امتداد مسیر جلوگیری می شود.
این ابزار از استحکام کافی برای قرارگیری در طول مسیر برخوردار می باشد و با لبه های صاف هرگونه لطمه ای بروی کابل ها وارد نمی نماید، این شانه در صورت سفارش 1000 عدد به بالا در رنگ های متفاوت قابل ارائه می باشد و در سفارشات کمتر به رنگ سفید شفاف ( Transparent) ارائه می گردد.