بست کابل

 

بست کابل برای نظم دادن به رشته کابل با قطرهای متفاوت در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.بدین وسیله مدیریت کابل ها در طول مسیر انجام می گیرد و از تابیدگی کابل ها در امتداد مسیر جلوگیری می شود.
این ابزار از استحکام کافی برای قرارگیری در طول مسیر برخوردار می باشد و با لبه های صاف هرگونه لطمه ای بروی کابل ها وارد نمی نماید، این شانه در صورت سفارش 1000 عدد به بالا در رنگ های متفاوت قابل ارائه می باشد و در سفارشات کمتر به رنگ سفید شفاف ( Transparent) ارائه می گردد.