۱۴۰۰-۰۵-۱۹

شانه کابل

ابزار آرایش کابل (شانه کابل) برای مرتب سازی و سازمان دهی کابل ها در مسیر کابل کشی مورد استفاده قرار می گیرد.